طرح درس(( چرا باهم همکاری می کنیم ؟)) از مطالعات پایه سوم

طرح درس(( چرا باهم همکاری می کنیم ؟)) از مطالعات پایه سوم
طرح درس چرا باهم همکاری می کنیم ؟ مطالعات پایه سوم تعداد صفحات:1   هدف کلی دانش آموزان با مفهوم همکاری در کارها اشنا شوند. اهداف جزئی .1.با همکاری در خانواده آشنا شود. 2.با فایده های همکاری آشنا شود. 3. با وظایف خود در خانه آشنا...
قیمت : 2,500 ریال تعداد صفحات : 1